پلن پشتیبانی

پلن پرسش و پاسخ - تلگرامی

این پلن پشتیبانی بصورت ماهانه ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

پلن پشتیبانی اقتصادی

این پلن پشتیبانی بصورت ماهانه ۹۹ هزار تومان خواهد بود.

پلن پشتیبانی ویژه

پلن ویژه سریعترین روش برای جوابگویی به سوالات و حل مشکلات وردپرسی است.