پلن پشتیبانی

پلن کسب و کار کوچک
پلن حرفه ای

در پلن حرفه ای ۳ماهه ۱۰ درصد تخفیف و در ۶ ماهه ۱۵ درصد تخفیف لحاظ شده است.

پلن VIP

در پلن VIP (ویژه) ۳ماهه ۱۰ درصد تخفیف و در ۶ ماهه ۱۵ درصد تخفیف لحاظ شده است.