اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 بخش مالی

کلیه موارد مربوط به پیگیری مالی با این بخش است

 بخش پشتیبانی فنی

کلیه درخواست های فنی در این بخش بررسی می شوند.

 بخش امنیت

این بخش به بررسی و مسایل مربوط به امنیت می باشد